Állásteremtő Szociális Szövetkezet
Adószám:                   25106172-2-13
Levelezési cím:         8200 Veszprém, Budapest út 13.
Tel/fax:                       +36 88 610 749
E-mail:                         info [kukac] aszosz.hu
Alapszabály
Állásteremtő Szociális Szövetkezet
ALAPSZABÁLYA
 
A jelen alapszabályt aláíró tagok elhatározzák, hogy a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény rendelkezései alapján szociális szövetkezetet hoznak létre. A szövetkezet az Alapszabályban meghatározott összegű részjegytőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, a tagok munkához juttatását, szociális helyzetük javítását, illetve tagjai, és azok hozzátartozói kulturális, oktatási, szociális szükségletei kielégítését szolgáló, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet.

 

I. Alapvető rendelkezések

 
A Szövetkezet neve: Állásteremtő Szociális Szövetkezet
A Szövetkezet székhelye: 2724 Újlengyel, Ady Endre u. 11.
 
A Szövetkezet alapításának célja:
 
A Szövetkezet hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése.  
 
A Szövetkezet tevékenységei: (TEÁOR '08)
 
7830 Egyéb emberierőforrás-ellátás, - gazdálkodás (főtevékenység)
7010 Üzletvezetés
7021 PR, kommunikáció
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7311 Reklámügynöki tevékenység
7312 Médiareklám
7320 Piac-, közvélemény-kutatás
7810 Munkaközvetítés
7820 Munkaerő-kölcsönzés
8110 Építményüzemeltetés
8121 Általános épülettakarítás
8122 Egyéb épület-, ipari takarítás
8129 Egyéb takarítás
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 
 
A Szövetkezet részjegytőkéje (jegyzett tőkéje):
 
A tagok vagyoni hozzájárulásának összege, amelyet a részjegyek jelenítenek meg.
A részjegytőke alapításkori nagysága:              700.000,- Ft
A részjegyek névértéke:                                      1.000,- Ft
A részjegytőke kizárólag készpénzből áll.
A tagok a tagok a pénzbeli hozzájárulás 100 %-át rendelkezésre bocsátják az alapításkor.
A befizetést az igazgatóság elnökénél kell tejesíteni, aki a befizetett összeget haladéktalanul köteles a szövetkezet részére nyitott bankszámlán elhelyezni.
 
A szövetkezet időtartama: A szövetkezet határozatlan időre jön létre.
 
 
II. A Szövetkezet és a tagok közötti jogviszony, a tagok jogai és kötelezettségei
 
A tagsági jogviszony létrejötte
 
A szövetkezet tagjai csak természetes személyek lehetnek. A szövetkezeti tagsági jogviszony a szövetkezet alapításakor, vagy írásbeli kérelemmel kezdeményezett tagfelvételi határozattal keletkezik.
 
A szövetkezet tagjai sorába az a személye vehető fel, aki:
 
- a szövetkezet által folytatott tevékenység keretében személyesen közre tud működni,
- az alapszabály és a szövetkezet egyéb rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el,
- és egy részjegy névértékének megfelelő összegű befizetési kötelezettséget vállalja. 
 
Tagfelvételről az Igazgatóság dönt. Az Igazgatóság a felvételről a felvételi kérelem benyújtását követő legközelebbi ülésén határoz. A döntésről a belépni kívánó személyt értesíteni kell.  
A tagsági jogviszony a tagfelvételről szóló határozat meghozatalának időpontjára visszamenő hatállyal jön létre akkor, amikor a tag vagyoni hozzájárulásának egészét a szövetkezet rendelkezésére bocsátotta.  
Tilos a tagok felvételénél hátrányos megkülönböztetést tenni faj, nem, nyelv, vallás, politikai meggyőződés, nemzeti vagy társadalmi származás, illetve hovatartozás szerint.
 

A részjegy:         

A szövetkezeti tag vagyoni hozzájárulását, illetőleg az erre vonatkozó kötelezettségvállalását a részjegy jeleníti meg.

A részjegyen fel kell tüntetni

 1. a szövetkezet nevét, székhelyét;
 2. a tag nevét, lakóhelyét;
 3. a tag által vállalt és teljesített vagyoni hozzájárulás összegét;
 4. a részjegy kiállításának időpontját, a részjegy kiállítására jogosult személy aláírását.
 

A tagsági jogviszony tartalma, a tagok jogai és kötelezettségei

A tagok jelen Alapszabályban és a törvényi előírásoknak megfelelő módon irányítják a szövetkezet tevékenységét, illetve ellenőrzik annak szabályszerű működését.

A szövetkezet működésének irányítása és ellenőrzése során a tagokat azonos jogok illetik meg.

 
A szövetkezet tagja tagsági jogviszonya alapján
 1. teljesíti vagyoni hozzájárulását,
 2. az alapszabályt, a közgyűlés döntéseit és az Igazgatóság rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja,
 3. eleget tesz a szövetkezettel való gazdasági együttműködésből eredő feladatainak, illetve vállalásainak,
 4. személyes közreműködéssel, tagi munkavégzéssel, illetve egyéb vagyoni értékű szolgáltatás teljesítésével vesz részt a szövetkezet üzletszerű gazdasági tevékenységében,
 5. vagyoni hozzájárulásának, valamint egyéb érdekeltségének megfelelően részesedhet a gazdálkodás eredményéből,
 6. igénybe veheti a szövetkezet által a tagok részére rendszeresített szolgáltatásokat,
 7. tanácskozási és szavazati joggal részt vehet a közgyűlésen,
 8. tisztséget viselhet a szövetkezetben,
 9. felvilágosítást kérhet a tisztségviselőktől a szövetkezetet érintő bármely kérdésben,
 10. kérheti, hogy a döntéshozó testület minden személyét közvetlenül érintő döntés meghozatala előtt hallgassa meg,
 11. élhet mindazon jogokkal, illetve eleget tesz mindazon kötelezettségeknek, amelyeket törvény az a) - j) pontokban említetteken felül lehetővé tesz, vagy előír.
 

A szövetkezet és a tag gazdasági együttműködése

 

A tag és a szövetkezet közötti együttműködés magában foglalja az alábbiakat:

 1. munkához jutás elősegítése;
 2. szociális helyzet javítását eredményező tevékenységek,
 3. oktatási jellegű feladatok.
 
A tagok személyes közreműködése a következő lehet:
                        a)  munkaviszony,
                        b)  megbízási jogviszony,
                        c)  tagi munkavégzés.
 
A tag joga használatba adni bármilyen forgalomképes vagyoni értékkel rendelkező dolgot, szellemi alkotást, valamint vagyoni értékű jogot, amely hozzájárul a szövetkezet működéséhez, amelyet a szövetkezet köteles a leltárában szerepeltetni.
A szövetkezet tagjai és a szövetkezet igazgatósága megállapodásban rendezik a személyes közreműködés módját és jogi formáját.
 
Közösségi alap képzése és felhasználása
 
A szövetkezet az adózás utáni eredményének meghatározott részét a közösségi alapba helyezi, amelynek a terhére a tagjai és hozzátartozóik számára az alábbi juttatásokat biztosítja, illetőleg támogatásokat folyósítja.
 • Oktatási szolgáltatások, szakmai képzések,
 • Egészségmegőrzést, rekreációt szolgáló szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott támogatások
 • Szociális juttatások
 • Kulturális támogatások,
 • Sport tevékenységhez nyújtott támogatások, juttatások
 • Környezeti tanácsadás, szolgáltatás.
A tárgyévi beszámolót elfogadó közgyűlés határozza meg, hogy a közösségi alap hány százalékáig lehet a tárgyévet követő évben juttatásokat és támogatásokat teljesíteni.
Az adózás utáni eredmény közösségi alapba helyezhető részét a közgyűlés évenként határozza meg.
 
Az adózás utáni eredmény felosztása
 
A szövetkezet közgyűlése a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönt az adózás utáni eredmény felosztásáról.
 
Az adózás utáni eredményt az alábbi célokra oszthatja fel:
 • meghatározza a tagok között a szövetkezettel való gazdasági együttműködésük arányában felosztásra kerülő összeget;
 • meghatározza a szövetkezet egyéb céljainak (beruházás stb.) megvalósítására szolgáló összeget.

Pótbefizetés

A szövetkezet esetleges vesztesége esetén, a veszteség rendezésére a közgyűlés pótbefizetést rendelhet el.
A pótbefizetés évente legfeljebb egy alkalommal rendelhető el; annak mértéke nem haladhatja meg a tag vagyoni hozzájárulásának 30 %-át.
 

Tagi kölcsön

A legalább 1 éves időtartamú tagsággal rendelkező és a kötelező vagyoni hozzájárulását teljesített szövetkezeti tag kölcsönt nyújthat a szövetkezet számára (tagi kölcsön).
Tagi kölcsön igénybevételére kizárólag akkor kerülhet sor, ha az rövid távon hasznosan képes szolgálni a szövetkezet céljainak megvalósulását.
A tagi kölcsön igénybevételének esetköreit, felhasználásának módját, a visszafizetés rendjét a Közgyűlés által elfogadott szabályzatban kell meghatározni.
A tagi kölcsönről a tag és az igazgatóság közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő írásbeli megállapodást köt, amelyben meghatározzák a kölcsön kamatmentességét vagy kamatának mértékét is.
 

A tagsági jogviszony megszűnése

A tagsági jogviszony megszűnik:

 1. ha a tag a szövetkezetből kilép;
 2. ha a tag vagyoni hozzájárulását (pótbefizetési kötelezettségét) – az alapszabályban (közgyűlési határozatban) meghatározott időpontig - nem teljesítette;
 3. a  tag halálával;
 4. ha a szövetkezet a tagot kizárja; valamint
 5. a szövetkezet átalakulásával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
 
A kilépési szándékot írásban, az Igazgatóságnak kell bejelenteni. Az Igazgatóság a kilépés kérdésében a bejelentés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles dönteni. A tagsági jogviszony a kilépésre vonatkozó bejelentés megtételének napjától számított 60. napon szűnik meg.
 
A tagsági jogviszony a 10.1.b) pont szerint akkor szűnik meg, ha a tag a vagyoni hozzájárulását határidőben nem fizeti meg.
A szövetkezet kizárhatja azt a tagot, aki - neki felróható módon –
 1. a  szövetkezet érdekeit sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy
 2. a tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségeinek - 30 napon belül – felszólítás ellenére nem tesz eleget.
A tag kizárásáról az Igazgatóság dönt. A kizárást tárgyaló testületi ülésre a tagot meg kell hívni. Az Igazgatóság a kizárásról indoklással ellátott határozatot hoz, melyet az érintett taggal írásban közöl.
A kizárásról hozott határozat ellen a közgyűléshez lehet fordulni, a közgyűlés határozatát pedig bíróság előtt lehet megtámadni.
Ha a tagsági jogviszony bármely okból megszűnik, a volt taggal, illetőleg a tagfelvételét nem kérő örökösével el kell számolni. A volt tagot (örökösét) a részjegy névértéke, valamint a tagsági jogviszony alatt keletkezett, a részjegyre jutó saját tőke lekötött tartalékkal csökkentett összege illeti meg, levonva ebből a veszteség céljára szolgáló összeget. A névértéket meg nem haladó összeget a számviteli törvény szerinti beszámolót követő 30 napon belül, a névértéken felüli összeget pedig a közgyűlés által meghatározott időpontban kell kifizetni.
A volt tag által, nem vagyoni hozzájárulásként a szövetkezet használatába adott és még meglévő vagyontárgyat kérelemre a számviteli törvény szerinti beszámolót követő 30 napon belül ki kell adni a volt tagnak, illetőleg tagfelvételét nem kérő örökösének.
 
Cégjegyzés
 
A cégjegyzésre, valamint a szövetkezet képviseletére az Igazgatóság elnöke, az Igazgatóság tagjai, valamint az Igazgatóság által írásban cégjegyzésre vagy képviseletre feljogosított tagok, vagy alkalmazottak jogosultak.
A cégjegyzés akként történik, hogy a szövetkezet előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá az Igazgatóság elnöke és annak tagjai önállóan, a cégjegyzésre feljogosított további személyek közül bármelyik kettő együttesen írja a nevét.
 

III. A Szövetkezet szervezete és működése

A Közgyűlés:     
 
A Közgyűlés a Szövetkezet legfőbb szerve. 
Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik
 1. az alapszabály módosítása,
 2. az igazgatóság elnökének és tagjainak (ügyvezető elnökének), valamint a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása, tiszteletdíjuk megállapítása,
 3. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
 4. a szövetkezeti vagyon egy részének közösségi alappá történő minősítése, valamint döntés a közösségi alap felhasználásának főbb elveiről,
 5. a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról,
 6. az alapszabályban meghatározott esetekben a tag kizárása, illetőleg a tagok kizáró határozat felülvizsgálata,
 7. döntés a szövetkezet vezető tisztségviselője ellene kártérítési per megindításáról,
 8. döntés a szövetkezeti szövetségbe történő belépésről, illetőleg az abból történő kilépésről,
 9. döntés a szövetkezet egyesüléséről, szétválásáról, gazdasági társasággá történő átalakulásáról, valamint jogutód nélküli megszűnéséről,
 10. döntés a csődeljárás iránti kérelem benyújtásáról, valamint csődegyezség jóváhagyásáról,
 11. döntés a szövetkezet felszámolásának kezdeményezéséről, valamint a felszámolási eljárás során kötött egyezség jóváhagyásáról,
 12. döntés pótbefizetés elrendeléséről,
 13. a részjegyek névértékének megváltoztatása,
 14. a tagsági jogviszony megszüntetése vagy megszűnése esetén a részjegy névértékén felüli összege kifizetése időpontjának megállapítása, amelyet a szövetkezet egyéb kötelezettségeire figyelemmel kell meghatározni, de a tagsági jogviszony megszűnésétől számított 8 évnél nem lehet hosszabb,
 15. mindaz, amit törvény vagy alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.
 16. A határozathozatal módja:
  1. A Közgyűlésen valamennyi tagnak egy szavazata van. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele képviselve van.
  2. A Közgyűlés határozatait – a c) pontban, valamint törvényben foglalt kivételekkel – a szavazatok egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza. Titkos szavazással határoz a Közgyűlés az Igazgatóság elnökének és tagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása tárgyában.
  3. A szavazatok kétharmadát kitevő szavazattöbbség szükséges az 1.2. pont a), i), l), és m) pontjában meghatározott ügyekben.
  4. Szavazategyenlőség esetén nem születik határozat.
 17. A Közgyűlés összehívása:
  1. A Közgyűlést, annak időpontját legalább tizenöt nappal megelőzően, a napirend közlésével az Igazgatóság írásban hívja össze.
  2. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell:
   1. a szövetkezet cégnevét és székhelyét;
   2. a közgyűlés időpontját és helyét;
   3. a közgyűlés napirendjét;
   4. a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást;
   5. a közgyűlés későbbi időpontban történő esetleges folytatásának időpontját.
  3. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Kötelező a közgyűlés soron kívüli összehívása, ha olyan ügyről kell határozni, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, és a késedelmes döntés a szövetkezet működőképességét veszélyeztetné, illetve a szövetkezet jogszabályban vagy az alapszabályban előírt kötelezettségének megsértésével járna (rendkívüli közgyűlés).
  4. Ha a tagok legalább tíz százaléka vagy a Felügyelő Bizottság írásban, az ok megjelölésével indítványozza, a közgyűlést a c) pontban foglalt eseteken kívül is össze kell hívni.
  5. Amennyiben a szabályszerűen összehívott Közgyűlés határozatképtelen, a nyolc napon belüli időpontra azonos tárgysorozattal összehívott újabb közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
  6. A tagok legalább tíz százalékának írásbeli indítványára bármely ügyet fel kell venni a tárgysorozati javaslatba. Az indítványt legkésőbb a közgyűlés megtartását megelőző nyolc nappal kell benyújtani az Igazgatóságnak. Az így kiegészített napirendet a tagoknak legkésőbb a közgyűlés megtartását megelőző három nappal meg kell küldeni.
  7. Ha a közgyűlésen valamennyi tag jelen van és egyhangúan hozzájárul, a közgyűlés új napirendi pontot is felvehet a napirendre.
  8. A közgyűlésen valamennyi tag részt vehet, a szövetkezet testületeitől és vezető tisztségviselőitől felvilágosítást kérhet, és észrevételeket tehet. A tag joga, hogy a közgyűlésen tárgysorozatba vett ügyekkel összefüggésben indítványt tegyen és szavazzon.
  9. Ha a közgyűlési meghívó vagy hirdetmény ezt tartalmazta, a közgyűlés határozhat arról, hogy a tárgysorozatba vett kérdésben a közgyűlést későbbi időpontban folytatja. Az így megtartott közgyűlésen más kérdés nem vehető tárgysorozatba.
 1. Közgyűlési képviselet:
  1. A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő az Igazgatóság elnöke, tagja, a Felügyelő Bizottság tagja, valamint más, az alapszabályban meghatározott tisztséget betöltő személy, továbbá a könyvvizsgáló.
  2. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. Egy képviselő legfeljebb két tagot képviselhet.
 2. A közgyűlés megnyitását követően az Igazgatóság elnöke vagy általa kijelölt tagja (illetőleg az ügyvezető elnök) javaslatot tesz a közgyűlés levezető elnökének megválasztására. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel megválasztja a levezető elnököt.
 3. Közgyűlési jegyzőkönyv:  
  1. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben fel kell tüntetni különösen az alábbiakat:
   1. a közgyűlés megtartásának helyét, a közgyűlés kezdő, illetve záró időpontját, a közgyűlést levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztott tagok nevét;
   2. a megjelent tagok, illetőleg a tagok által meghatalmazott személyek nevét;
   3. a közgyűlés határozatképességének megállapításához szükséges adatokat;
   4. a közgyűlés napirendjének megállapítását, illetőleg azoknak az ügyeknek a számbavételét, amelyeket az erre vonatkozó indítvány ellenére nem vettek napirendre;
   5. a közgyűlés által meghozott döntéseket, illetőleg a szavazás eredményére vonatkozó adatokat;
   6. a közgyűlés által elutasított javaslatok megnevezését, az ezekre vonatkozó szavazás eredményét;
   7. azokat a nyilatkozatokat, amelyeknek jegyzőkönyvbe vételét kérték.
A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkért két szövetkezeti tag hitelesíti. Hitelesítő tag az lehet, aki a szövetkezetnél semmilyen tisztséget nem tölt be.
Bármely tag kérheti az Igazgatóságtól a közgyűlési jegyzőkönyv kivonatának vagy másolatának a kiadását.
A jegyzőkönyv mellékletét képezik a jelenléti ív, valamint a képviseleti meghatalmazásokat tartalmazó okiratok.
 

2. Az Igazgatóság

 

2.1. A szövetkezet ügyvezetését és képviseletét 3 tagú Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság elnökét, aki egyidejűleg a szövetkezet elnöke is, és az Igazgatóság tagjait a közgyűlés titkos szavazással választja. Az Igazgatóság elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. Az Igazgatóság dönt mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, illetőleg a Felügyelő Bizottság hatáskörébe.

 1. Az Igazgatóság elnöke önállóan képviseli a szövetkezetet bíróságok, hatóságok és harmadik személyek előtt
 2. A szövetkezetnél a munkáltatói jogokat az Igazgatóság elnöke gyakorolja
 3. Nem lehet az Igazgatóság tagja:
  1. aki nem tagja a szövetkezetnek;
  2. akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett;
  3. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, mindaddig, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül;
  4. akit olyan foglalkozástól eltiltottak, amely tevékenységet a szövetkezet főtevékenységként folytat, az ítélet hatálya alatt;
  5. az a személy, aki más szövetkezetben vagy olyan gazdasági társaságnál viselt tisztséget, amelyet felszámolási eljárás során megszüntettek, a felszámolást megelőző két évben vezető tisztségviselő volt, a felszámolás befejezésétől számított két évig;
  6. aki olyan szövetkezetben vagy gazdasági társaságnál, amelyet a cégjegyzéktől megszüntetési eljárás során töröltek, a törlést megelőző két éven belül vezető tisztségviselő volt, a törlést követő két évig.
 4.   A szövetkezet Igazgatóságának elnöke és tagja nem lehet egyidejűleg a Felügyelő Bizottság tagja.
 5.   Nem lehetnek egyidejűleg a szövetkezet Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának tagjai azok, akik egymásnak a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozói.
 6.   Az Igazgatóság tagjának felelőssége:
  1. Az Igazgatóság a szövetkezet ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a szövetkezet érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az Igazgatóság elnöke és tagjai a jogszabályok, az alapszabály illetve a közgyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségei vétkes megszegésével a szövetkezetnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint, egyetemlegesen felelnek.
  2. Nem terheli az a) pont szerinti felelősség az Igazgatóság azon tagját, aki a határozat ellen szavazott, vagy az intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását a Felügyelő Bizottságnak írásban bejelentette.
 
2.9.  Az Igazgatóság határozatképes, ha legalább két tagja jelen van. Határozatát egyszerű   szótöbbséggel hozza.
 
2.10.  A tagnyilvántartás
 1. Az Igazgatóság a szövetkezet tagjairól nyilvántartást vezet.
 2. A nyilvántartás tartalmazza:
                 - a tag nevét és lakcímét,
                 - a  tag által teljesített vagyoni hozzájárulás összegét, valamint
                                    - tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontját.
 
2.11. A nyilvántartás - az ellenkező bizonyításig - igazolja a tagsági jogviszony keletkezésére, fennállására és megszűnésére vonatkozó adatokat
2.12. A nyilvántartást bárki megtekintheti, ha érdekeltségét igazolja.
2.13. Az Igazgatóság kötelezettségei:
 1. Az Igazgatóság évente egyszer köteles beszámolni a közgyűlésnek a tevékenységéről, valamint a szövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A szövetkezet számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózás utáni eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészítése az Igazgatóság feladata.
 2. Az Igazgatóság a Felügyelő Bizottságnak félévente jelentést tesz a szövetkezet gazdálkodásának adatairól.
 3. Az Igazgatóságnak legalább havonként ülést kell tartania. Az Igazgatóságnak ülést kell tartania ezen időszakon belül is, ha azt a közgyűlés határozata előírja; vagy a Felügyelő Bizottság, az Igazgatóság elnöke, vagy a tagok 10 %-a írásban kéri. Az Igazgatóság ülésére a Felügyelő Bizottság elnökét meg kell hívni.
 4. Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:
  1. a jelenlévők nevét,
  2. az elhangzott felszólalások lényegét,
  3. a meghozott határozatot.
 5. Az Alapszabály módosítását az Igazgatóság köteles a Cégbíróságnak bejelenteni.
 6. Az Igazgatóság minden olyan adatot, nyilatkozatot köteles a Cégbíróságnak    bejelenteni, illetőleg tudomására hozni, amelyet jogszabály előír.
 7. Az Igazgatóság feladata, hogy gondoskodjon a szövetkezet működésére vonatkozó jogszabályok betartásáról, a pénzügyi rendről, a munkafegyelem megtartásáról és  a    szövetkezet vagyonának kellő védelméről.
2.14. Az igazgatósági tag megbízásának időtartama:
a) Az Igazgatóság elnöke és tagjai megbízatása a Közgyűlés vonatkozó döntésével kezdődik.
b) Megszűnik az Igazgatóság elnökének, tagjának megbízatása:
- a megbízatás időtartamának lejártával;
- a halálával;
- lemondással;
- a közgyűlés általi visszahívással;
- a tagsági viszony megszűnésével;
- a szövetkezeti törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével.
 
3. Felügyelő Bizottság
3.1. A szövetkezet tevékenységének, illetve testületei és vezető tisztségviselői működésének ellenőrzése céljából a szövetkezet 3 tagú Felügyelő Bizottságot hoz létre.
3.2. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait, a Közgyűlés titkos szavazással 5 évre választja.
3.3.A Felügyelő Bizottság tagjává a szövetkezeten kívül álló személy is választható.
3.4. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja:
 1. akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett;
 2. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, mindaddig, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül;
 3. akit valamely foglalkozástól jogerős ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató szövetkezetnél;
3.5.  A Közgyűlés az Igazgatóság működésének felfüggesztése esetén kijelölheti a    Felügyelő Bizottság egyik tagját arra, hogy ellássa az Igazgatóság ügyvezetési feladatait. Az Igazgatóság hatáskörében eljáró Felügyelő Bizottsági tag ezen időszakban a Felügyelő Bizottság munkájában nem vehet részt.
 
3.6.      A  Felügyelő Bizottság eljárása:
a)   A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
b) A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének tizenöt napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.  A Felügyelő Bizottság ülésére az Igazgatóság elnökét és a könyvvizsgálót meg kell hívni.
 c) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha legalább két tagja jelen van. Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
 
3.7.   A Felügyelő Bizottság
 1. a szövetkezet szerveinek működésével és a gazdálkodással kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálhat, a szövetkezet irataiba betekinthet, felhívhatja az Igazgatóságot, hogy az a jogszabályoknak, az alapszabálynak vagy más szabályzatnak megfelelően járjon el;
 2. indítványozhatja az Igazgatóság egészének vagy egyes tagjainak a visszahívását, felelősségre vonását, továbbá a közgyűlés összehívását;
 3. összehívhatja a közgyűlést, ha az Igazgatóság nem tesz eleget erre vonatkozó kötelességének;
 4. az Igazgatóság jogszabályba ütköző vagy a szövetkezet érdekeit súlyosan sértő működése esetén haladéktalanul összehívja a közgyűlést;
 5. az éves beszámoló alapján véleményt nyilvánít a közgyűlés részére a szövetkezet gazdálkodásáról; e nélkül az éves beszámoló tárgyában érvényes határozat nem hozható;
 6. javaslatot tesz a közgyűlésnek a vezető tisztségviselők díjazásának megállapítására;
 7. büntető feljelentést tesz az Igazgatóság elnöke, illetőleg tagja ellen.
3.8. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
 
3.9. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, a munkavállalóktól a szövetkezet tevékenységéről felvilágosítást kérhet. A felvilágosítás megadása nem tagadható meg. Az indokolatlanul késedelmes tájékoztatásból eredő kárért az érintett felel.
 
3.10. Felügyelő Bizottság elnöke vagy az általa megbízott bizottsági tag a szövetkezet bármely testületének ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
 
3.11. A szövetkezet testületei és vezető tisztségviselői kötelesek a Felügyelő Bizottság indítványairól az alapszabályban meghatározott időn belül határozni, illetve állást foglalni.
 
3.12.  A Felügyelő Bizottság a tevékenységéről évente egyszer beszámol a közgyűlésnek.
 
3.13. A Felügyelő Bizottság tagjai a szövetkezet ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
 
3.14. A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a szövetkezetnek ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
 
3.15. A Felügyelő Bizottsági tag megbízása megszűnik:
 3.15.1. megbízatás időtartamának lejártával;
3.15.2. a halálával;
3.15.3. lemondással;
3.15.4. a közgyűlés általi visszahívással;
3.15.5. a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével.
3.16. Megszűnik a Felügyelő Bizottság tagjának megbízatása akkor is, ha az összeférhetetlenséget vagy kizáró okot annak felmerülésétől számított harminc napon belül nem szünteti meg.
 
A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása öt évre szól.
 

4. Könyvvizsgáló

4.1. A Közgyűlés a szövetkezet ügyeinek ellenőrzésére könyvvizsgálót választ a törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén. A szövetkezet a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval ellenőrizteti. A Közgyűlés döntéshozatal előtt meghallgatja a könyvvizsgáló véleményét a számviteli törvény szerinti beszámolóról.

4.2. Nem lehet könyvvizsgáló a szövetkezet tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja], továbbá a szövetkezet munkavállalója, e minőségük megszűnésétől számított három évig.

4.3. A könyvvizsgáló jogai: 

 1. A könyvvizsgáló betekinthet a szövetkezet könyveibe, az Igazgatóságtól, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a szövetkezet munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a szövetkezet bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
 2. A könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ülésein, a közgyűlésen köteles részt venni.
4.4. A könyvvizsgáló feladatai:
 1. A könyvvizsgáló a Közgyűlés határozathozatala előtt köteles előterjeszteni véleményét a számviteli törvény szerinti beszámolóról.
 2. A könyvvizsgáló a Közgyűlés határozathozatala előtt minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
 3. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a szövetkezet vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Közgyűlés összehívását kérni. Ha a Közgyűlés összehívására nem kerül sor, illetve a Közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
 4. A könyvvizsgáló a szövetkezet ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
4.5. A könyvvizsgáló eljárása:
a) A könyvvizsgálóval, megválasztását követően az Igazgatóság köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.
b) Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak a Közgyűlés jóváhagyásával kerülhet sor.
 
4.6.   A könyvvizsgálói megbízás megszűnik :       
 a) közgyűlési határozat alapján visszahívással,
 b) a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
 c) a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
 d) a szerződés felmondásával
 

IV. Bírósági út és törvényességi felügyelet

A szövetkezet törvényességi felügyeletét a szövetkezet székhelye szerint illetékes cégbíróság látja el, a cégnyilvánosságról, és a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezései szerint.

Bármelyik tag kérheti a bíróságtól a szövetkezet, illetőleg annak testületei által hozott olyan határozat felülvizsgálatát, amely e törvény rendelkezéseibe, más jogszabályba vagy a szövetkezet alapszabályába ütközik.
 
A jogsértő határozat felülvizsgálatára irányuló keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől számított harminc napos jogvesztő határidő alatt a szövetkezet ellen kell megindítani. A keresetindításnak nincs halasztó hatálya, de a bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti.
 
A jogsértő határozat felülvizsgálata nyomán hozott bírósági határozat hatálya azokra a tagokra is kiterjed, akik a bírósági eljárásban nem vettek részt.
 

V. A Szövetkezet megszűnése

 1. A szövetkezet megszűnik, ha: 
  1. a közgyűlés elhatározza a jogutód nélküli vagy jogutódlással történő megszűnést;
  2. tagjainak száma a törvényben meghatározott szám alá csökken és hat hónapon belül nem jelentenek be a cégbíróságnál megfelelő számú új tagot;
  3. a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
  4. a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti;
 2. A szövetkezet a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
A szövetkezet gazdasági társasággá való átalakulása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén - a hitelezőkkel való elszámolást követően - a közösségi alapot más, cégnyilvántartásba bejegyzett szociális szövetkezet részére kell átadni.

 

VI. Vegyes rendelkezések

A jelen szövetkezeti Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény és a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadóak.
 
Veszprém, 2014. december 17. napja
 
 
Készítette és ellenjegyze:
Veszprémben, 2014. december 17. napján, Dr. Szigeti Balázs ügyvéd
 
 
NAV tájékoztató
AKTUÁLIS MUNKALEHETŐSÉGEK
DIÁKMUNKA
Keresünk levelezős, passzív, iskolaszövetezeteknél dolgozni nem tudó fiatalokat az ország egész területéről!
TAGFELVÉTEL
Váljon a tagunkká, élvezze a tagsággal járó előnyöket!
 
 


Munkahelyteremtő Szociális Szövetkezet
Készítette: